Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. július 29. Márta, Flóra napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

Tanévkezdési támogatás tájékoztató

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata annak érdekében, hogy enyhítse a gyermeket nevelőcsaládok anyagi terheit, a 13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete allapján támogatásban részesíti azon személyeket, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.

 

A jogosultak a kérelmüket a mellékelt nyomtatvány kitöltésével juttathatják el a Kiszombori Polgármesteri Hivatalba.

 

  1. A tanév kezdetének támogatása iránti kérelmet szeptember 30-ig lehet beadni, a határidő elmulasztása jogvesztő.
  2. A kérelemhez mellékelni kell a támogatás megállapításánál figyelembe vett általános, illetve középiskolás gyermek iskolalátogatási igazolását.
  3. A kiszombori Dózsa György Általános Iskolába járó tanulóknak iskolalátogatási igazolást nem kell becsatolni.
  4. A tanév kezdetének támogatása a Kiszombori állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron élő tanuló szülője jogosult.
  5. A tanév kezdetének támogatása csak azok a családok részesíthetők, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét (2021. évben: 167.400,- Ft-ot).

 

Kiszombor, 2021. július

Szirbik Imre
polgármester

  

Hibás iparűzési adóbevallások

 

A tavalyi évet meghaladóan érkeznek be a hibás, hiányos iparűzési bevallások, melyek miatt az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal sújthatja.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat, így a 2020-as évről szóló HIPA bevallást is. Az ehhez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhető.

A hipa bevallás elkészítés előtt kérjük, olvassák el, hogy a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 20HIPA NYOMTATVÁNYHOZ" mire hívja fel a figyelmet, ugyanis sok hiba ezzel megelőzhető lehet. A kitöltési útmutató községünk honlapján is elérhető ITT. Az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a bevallási előleg adatok ellenőrizhetők.

Fő hibacsoportok:

- bevallás jellegének helytelen jelölése,
- egyes /"A-B-C-D-E/ betétlapok hiánya,
- adóösszeg és adóelőleg (összeg és időszak) bevallásának teljes hiánya,
- adómérték helytelen összege (Kiszomboron az adó mértéke 1,8%),
- egyes bevallási sorok teljes hiánya stb.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az adózó a hibásan benyújtott bevallás miatt mulasztási bírsággal sújtható az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás tekinthető, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. Amennyiben, a hibás adóbevallást adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49. § (7) bekezdése alapján az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére kell a bírságot megállapítani.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek pontos betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Kiszombor Nagyközség fejlődéséhez.

Kiszombor, 2021. május 26.

Kiszombor Nagyközség Adóhatósága

  

Kormányablak busz

2021. május 10. napjától újra indul  a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között 

a kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben. 

Kötelező maszkviselés

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Köznevelést érintő veszélyhelyzeti rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozatával az óvodákban 2021. március 8. napjától rendkívüli szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.

Az iskolákban 2021. március 8. napjától 2021. március 31. napjáig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történő megszervezését rendelte el. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

Az EMMI határozat értelmében az intézményekben a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. 

A gyermekek, tanulók étkeztetését  "a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről" szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával (elvitelre) biztosítja az önkormányzat. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

228/2020. (XII. 8.) KNÖT határozat

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi határozatot hozom.

 A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. december 9. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nappali ellátás keretében nyújtott, épületen belüli szolgáltatásait szüneteltetem azzal, hogy a szükséges nappali ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.

 A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.

 Kiszombor, 2020. december 8.

Szirbik Imre
polgármester

  

 

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet értelmében

 a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

Kérjük, egészségünk védelmében szíveskedjenek maszkot viselni és a szociális távolságot betartani!

Kérünk mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

A Kormány megalkotta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, amely az alábbi fontosabb intézkedéseket tartalmazza, ami településünk lakosságát is érinti.

A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, a maszk használata kötelező.

Mivel településünk lakosságszáma 10 000 főnél kevesebb, így ez a szabályozás településünk lakosaira nem vonatkozik, de az egészségünk védelme érdekében mindenkinek ajánlott. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos részletes szabályok a Magyar Közlöny 242. számában találhatók:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/megtekintes 

Kérek mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a településünk lakosainak egészségére.

 

Szirbik Imre
polgármester

  

Tisztelt Lakosság

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az alábbiak:

 

Tisztelettel kérem községünk minden polgárát, hogy tartsuk be a veszélyhelyzet idejére hozott szabályokat.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönöm az eddigi felelősségteljes hozzáállásukat!

 

Szirbik Imre
polgármester

 

Hírek
Óvodai dajka munkakörre álláspályázat 2.
2021-07-26

Kiszombori Karátson Emília Óvoda 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodai dajka

munkakör betöltésére

Részletek
Óvodai dajka munkakörre álláspályázat 1.
2021-07-26

Kiszombori Karátson Emília Óvoda 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodai dajka

munkakör betöltésére

Részletek
Pályázati felhívás Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti üzlethelyiség (volt fodrászüzlet) bérbeadására
2021-07-22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendeletének, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendeletének megfelelően

pályázati eljárás keretében bérbeadás útján 2021. szeptember 1. napjától hasznosítani kívánja a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Kiszombor belterület 1157/7 hrsz-ú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 37 m2 területű (volt fodrász üzlethelyiséget) az alábbiakban részletezett feltételekkel:

 

Részletek
Pályázati felhívás a GVE-281 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére
2021-07-12

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.) pályázat útján értékesíteni kívánja a tulajdonát képező GVE-281 forgalmi rendszámú Opel Astra G 1,6 típusú személygépjárművet.

Részletek
Pályázati felhívás a GKA-637 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére
2021-07-12

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.) pályázat útján értékesíteni kívánja a tulajdonát képező GKA-637 forgalmi rendszámú Renault R5 Express 1.2 típusú személygépjárművet.

Részletek
Rendőrségi toborzás
2021-05-12

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Részletek
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat
2021-05-05

2021. május 10. napjától újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére
2021-05-03

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére

Részletek
Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
2021-04-07

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Részletek
A MÁV Zrt. tájékoztatása vegyszeres gyomirtásról
2021-03-30

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel- és külterületét is érinti.

Részletek
Házhoz menő zöld számos lomtalanítás
2021-03-29

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Részletek
Tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tájékoztatás
2021-03-19

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep 

Részletek