Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. április 15. Anasztázia, Tas napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

 

  

 

 

  

 

A Kormányablak busz

2024. április 8-án hétfőn 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

  

 

Felhívás ebösszeírásra

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2024. március 20. napjától – 2024. április 5. napjáig terjedő időszakban Kiszombor közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. 

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (http://www.kiszombor.hu/hirek/felhivas-ebosszeirasra.html oldalon) és elérhető az E-önkormányzati portálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon - Kiszombor település, majd az ebnyilvántartás ügytípus kiválasztását követően az „Ebösszeíró adatlap”). 

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2024. április 5. napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni

  • a Polgármesteri Hivatalban történő személyes leadással,
  • postai úton a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnak címezve (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
  • ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap közvetlen beküldésével.

A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. 

 

 Dr. Gácsi Zoltán
Kiszombor Nagyközség Jegyzője

 

  

 

 

Tájékoztató az óvodai felvételről

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév, 2024. április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az igazgató, vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik, illetve elegendő férőhely esetén a két és fél életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Ha a gyermekek az év folyamán a harmadik életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

 A Kiszombori Karátson Emília Óvodába

(6775 Kiszombor, József A. u. 19.)

– a 2024/2025. nevelési évre –

2024. április 22-23. közötti időszakban 8-16 óráig lehet a gyermek felvételét kérni.

Az óvoda illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe.

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a közleményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti - köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A külföldre távozó gyermekek, tanulók esetében a szülők bejelentési kötelezettségüket az alábbi linken tehetik meg:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. A döntést az óvoda igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. A jogorvoslatra - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított - 15 nap áll rendelkezésre. A jogorvoslati kérelmet a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvoda igazgatójához kell benyújtani.

 (A tájékoztató közzétételre kerül: az önkormányzat és az óvoda honlapján, valamint a polgármesteri hivatal és az óvoda hirdetőtábláján.)
 

  

  

 

  

Tisztelt jó szándékú adományozók!

A Magyar Vöröskereszt számlájára történő átutalással van lehetőség pénzbeli segítségnyújtásra a Kiszombor Nagyszentmiklósi utcán tűzkárt szenvedett család számára.

A számla száma: 10402805-00026561-00000000.
Külföldről történő utalás esetén IBAN: HU47104028050002656100000000

A közlemény rovatba kérjük megjelentetni: "Együtt a Kiszomboron tűzkárt szenvedett családért"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2024. évi Önkormányzati választások

 

   

Rónay-sírkert látogatása

 

A Rónay-sírkert előzetes bejelentés alapján látogatható. 

Kérjük, szíveskedjenek a tervezett látogatás időpontját, legalább az azt megelőző 2 munkanappal hamarabb Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a 62/525-090 telefonszámán jelezni.


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

 

Hírek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2024. március 30-2024. április 19.
2024-03-28

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Részletek
Rendőrségi toborzás
2024-03-21

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Részletek
Felhívás ebösszeírásra
2024-03-19

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2024. március 20. napjától – 2024. április 5. napjáig terjedő időszakban Kiszombor közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Részletek
Rendezvénynaptár - 2024
2024-03-01

2024. évi rendezvénynaptár

Részletek
PoliceMail hírlevél - 2023
2023-10-27

Csongrád MRFK Bárka Bűnmegelőzési Projekt hírlevelei

Részletek
Házhoz menő zöld számos lomtalanítás
2023-09-14

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Részletek
Alföldvíz Zrt.
2023-08-08

Tájékoztató csatornarákötési kampányról

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. az üzemeltetési területén található felhasználók számára utólagos csatornarákötés átvételi kampányt indított.

 

Részletek
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2023-07-12

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható tájékoztatás (https://www.katasztrofavedelem.hu/50/tuzveszelyes-tevekenysegre-vonatkozo-szabalyok) szerint a szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály az, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

Részletek
Kéményseprésről tájékoztatás
2023-07-12

KÉMÉNYSEPRÉS

 A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI törvény 2018. január elsejétől megszüntette az egylakásos ingatlanok (családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos ingatlanok) kötelező kéményellenőrzését. Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az égéstermék-elvezetők általános tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről.

Részletek
Hulladékudvar tájékoztató 2023. július 01-től
2023-06-22

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

2023. július 01. napjától hatályba lépő hulladékgyűjtő udvarok működési rendje 

Részletek
Sürgősségi fogorvosi ellátás
2023-05-30

  Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                     Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

Részletek