Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2023. március 27. Hajnalka napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád vármegye teljes közigazgatási területére
2023. április 1. napjától kezdődően 2023. április 21. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

 Részletetk: http://www.kiszombor.hu/hirek/ebzarlat-es-legeltetesi-tilalom-2023-aprilis.html 

  

  

 Tájékoztató az óvodai felvételről

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Ha a gyermekek az év folyamán a harmadik életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

 A Kiszombori Karátson Emília Óvodába
(
6775 Kiszombor, József A. u. 19.)

– a 2023/2024. nevelési évre –
2023.
április 20-21. közötti időszakban 8-16 óráig lehet a gyermek felvételét kérni.

Az óvoda illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe.

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a közleményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti - köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A külföldre távozó gyermekek, tanulók esetében a szülők bejelentési kötelezettségüket az alábbi linken tehetik meg:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A döntést az óvoda vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. A jogorvoslatra - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított - 15 nap áll rendelkezésre. A jogorvoslati kérelmet a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

 (A tájékoztató közzétételre kerül: az önkormányzat és az óvoda honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.)

  

 

Tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésének tilalmáról

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225§-a értelmében a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, használókat szíveskedjenek a fenti szabályokat betartani!

 

 

  

  

Önkormányzati tájékoztató a KATA szabályok változásáról

 

Az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, az "új KATA" szabályai 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba. A választásról szóló nyilatkozatot legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A 2022. szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alapján az "új KATA" szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre.

        

A "régi KATA" - az "új KATA" törvény alapján - 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. Ezzel együtt - a törvény erejénél fogva - megszűnik a "régi KATA" adózókra vonatkozó speciális, egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítási módszer is. 

Az önkormányzati adóhatóság az adózási módot hivatalból lezárta, az időarányos adórész hivatalból törlésre került. Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.

              

Teendők, miután a NAV-nál a kisadózó a vállalkozók tételes adóját választotta, és helyi iparűzési adóban is a tételes adózást választaná:

A kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adót, ezért az adózónak nemcsak a NAV-hoz, de a székhelye és telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé is egy egyszeri bejelentést kell tennie. Az "új KATA" szerinti adózási mód helyi iparűzési adóban történő alkalmazásának bejelentésére jogvesztő határidő áll rendelkezésre, ami 2022. adóév vonatkozásában 2022. október 15. A továbbiakban az „új KATA”  adóalap-megállapítás választását a vállalkozó  a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, ha következő évtől az adó alapját nem fentiek szerint kívánja megállapítani.

 Az iparűzési bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be az adózó vagy meghatalmazottja által, a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül. Az ügyintézés bejelentkezést és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben az Ágazat: "ADÓÜGYEK" és ügytípus "ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK" között "BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" néven található űrlappal végezhető. 

Teendők, ha a kisadózó a vállalkozók tételes adóját nem választja a NAV-nál:

Azoknak az adózóknak, akik az "új KATA" feltételeinek nem tudnak megfelelni vagy nem kívánnak élni a lehetőséggel, 2022. évben nem keletkezik új bejelentési és bevallási kötelezettsége.  Ebben az esetben a 2023. május 31. napjáig benyújtandó 2022. adóévre vonatkozó 22HIPAK bevallásban szükséges elszámolni a 2022.09.01.-2022.12.31. közötti időszak iparűzési adóját. 

 

   LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                                       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

Hírek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2023. április
2023-03-17

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád vármegye teljes közigazgatási területére
2023. április 1. napjától kezdődően 2023. április 21. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Részletek
PoliceMail hírlevél 2022
2022-12-01

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Nevelőszülői toborzó
2022-09-12

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Részletek
Határvadász toborzás
2022-07-21

Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségen is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek és a jelentkezőknek.

Részletek
Közművelődési kerekasztal
2022-07-15

Közművelődési Kerekasztal

Részletek
Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) tájékoztató
2022-06-27

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetőjének tájékoztatója.

Részletek
Ingyenes energetikai tanácsadás
2022-04-20

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.
Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Jelentkezni a https://www.mmk.hu/tanacsadas/?page_id=202 címen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Továbbá honlapunkon bővebb információ is található az alábbi linken: https://www.mmk.hu/tanacsadas/.

Részletek
Makó Kártya
2022-04-07

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.) MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott 185/2021. (VI. 29.) KNÖT határozatával.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényelhetnek.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is részesülhessenek a Kártya által biztosított kedvezményekben.

Részletek
Babakötvény
2022-03-11

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel​)

Részletek
MobilGazda
2022-02-02

Tisztelt Ügyfelünk!

 Örömmel tájékoztatjuk, hogy elindult a Magyar Államkincstár MobilGazda Facebook oldala az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmező ügyfelek és képviselőik számára. Célunk, hogy a MobilGazda Facebook oldal követőinek naprakész információkat szolgáltassunk a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban.

 Az oldalon megtalálhatók a mobilGAZDA alkalmazást érintő hírek, bemutatók, felhasználást segítő videók; a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat érintő hírek és közlemények, fontosabb határidők, az ügymenettel kapcsolatos információk, a támogatási intézkedések ismertetői, gyakori kérdésekkel kapcsolatos bejegyzések, álláshirdetések.

 A Kincstár részéről őszintén reméljük, hogy a tájékoztatásban segítő Facebook oldal széles körben elterjed az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmező gazdálkodók és képviselőik körében.

 Kövesse Ön is a MobilGazda Facebook oldalt!

 MobilGazda Facebook oldal:

https://www.facebook.com/mobilgazda

 További sikeres gazdálkodást kívánunk.

                                                            Tisztelettel: 


                                                                              Magyar Államkincstár

 

Részletek
AGRÁRMINISZTÉRIUM
2021-12-17

Tájékoztatás a madárinfluenza elleni védekezésről

Részletek
Magyar Honvédség
2021-07-29

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek