Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2023. december 6. Miklós napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

 

 

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. december 18-án (hétfő) 16.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

 Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyban

 KÖZMEGHALLGATÁST tart

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt várunk.

Kiszomor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képező Kiszombor, Szántó Kovács utca 11., belterület 1603 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):
1.174.000, - Ft,
azaz egymillió-egyszázhetvennégyezer forint,
melyet ÁFA-fizetési kötelezettség terhel.

Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet.

I. Adatok:

1. Az ingatlan a település ÉK-i részén fekszik, Makóhoz közeli részén, „Halesz”-ban, lakóházas övezetben, önálló ingatlanként, a központtól, közúton, kb. 1300-1400 m távolságban található, amelynek aránylag jó a megközelítése. Az ingatlan környezete rendezett. Az ingatlan legkönnyebben saját gépjárművel közelíthető meg. A távolsági buszmegálló közel, az ingatlantól kb. 250 m-re található.

2. A tulajdoni lap alapján

Fekvése: Kiszombor belterület
Helyrajzi szám: 1603
Terület: 1174 m2
Tulajdonviszonyok: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
1/1 - ed tulajdoni hányad
Jogcím: 1990. évi LXV. tv. 107.§
Jogállás: tulajdonos

II. Az ingatlan megtekinthető: munkanapokon előzetes egyeztetés alapján

III. A pályázat tárgya: az I. pontban rögzített ingatlan értékesítése.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a meghatározott pályázati alapár összegével vagy e feletti összeg megajánlásával pályázhat.

A nyilvános pályáztatást követően a Vagyonrendelet előírása alapján történik a legjobb ajánlattevő kiválasztása.

IV. Az elbírálás szempontja:

Az elbírálás szempontjainál elsődleges szerepet a vételi ajánlat összege kapja, a magasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó ajánlata lesz a nyertes.

V. Pályázati ajánlat:

Pályázó a pályázati ajánlatát legkésőbb 2023. december 13. 16.00 óráig köteles benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalához (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). A postai úton feladott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük.

Az ajánlattevőnek az ajánlatát cégjegyzés/feladó megjelölése nélkül zárt borítékban, egy példányban zárt borítékban kell helyezni és jeligeként ráírni: „Kiszombor, Szántó Kovács utca 11.”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét)

2. A pályázó árajánlatát (pályázó által kínált legmagasabb nettó ár).

A pályázati eljárás akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább egy ajánlattevő benyújtotta a pályázati kiírásban szereplő módon és határidőben ajánlatát.

- Amennyiben fenti időpontig legalább egy pályázat beérkezik, fenti időpontban az ajánlatok a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek. A bontásnál az ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.

A pályázót az ajánlati kötöttség a pályázati eredmény kihirdetéséig köti.
A pályázati tárgyalást megelőzően a pályáztató megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra hívhatja fel. A pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását vonják maguk után.

A pályáztató jogosult a pályázatból kizárni azt a pályázót, aki a tárgyaláson nem jelent meg személyesen, vagy meghatalmazott útján sem képviseltette magát.

A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba vagy közokiratba kell foglalni.

VI. Pályázati tárgyalás helye és ideje:

Időpontja: 2023. december 18. 15:00 óra.
Helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14.§-ban foglaltakra tekintettel a polgármester megvizsgálja az ajánlatokat és a legelőnyösebb ajánlatot tevő javára dönt.

Eredményhirdetésre a pályázati tárgyaláson kerül sor, amelyre a pályázók meghívást kapnak.

VII. Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 8 napon belül az Önkormányzattal adásvételi szerződést köt. A nyilvános pályázaton kialakult vételár megfizetése az adásvételi szerződésben vállalt határidővel történik. Az adásvétellel, valamint a tulajdonjog változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást.

VIII. Egyéb információk:

1. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

2. Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

3. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

4. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

5. A pályázati kiírás Kiszombor Nagyközség hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.kiszombor.hu), Kiszombor Nagyközség hivatalos Facebook oldalán, valamint a Délmagyarország c. napilapban kerül meghirdetésre.

 

Kiszombor, 2023. december 6.

Szirbik Imre
polgármester

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2024. évi Önkormányzati választások

 

 

  

HIRDETMÉNY

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

A Kiszombori Polgármesteri Hivatalhoz az EPER-BURSA rendszerben történő sikeres regisztrációt követően 15 db „A” típusú pályázat, valamint 1 db „B” típusú pályázat érkezett be, melyek mind formailag, mind tartalmilag megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 28. napján megtartott ülésén – zárt ülés keretében – megtárgyalta és döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról.

„A” típusú pályázat támogatásban részesített tanulói: 15 fő
A támogatási összege 14.000,- Ft/hó/fő

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. tanév II. féléve és a 2024/2025. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat támogatásban részesített tanuló: 1 fő
A támogatás összege: 13.000,- Ft/hó/fő

A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő félév (2024/2025. tanév a 2025/2026. tanév, valamint a 2026/2027. tanév).

A Képviselő-testület a benyújtott pályázatokat érdemben elbírálta a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján.

A támogatásban részesített tanulók elektronikus és postai úton történő értesítése megtörtént.

 

Szirbik Imre
polgármester

  

 

 

 

 

 

   

Rónay-sírkert látogatása

 

A Rónay-sírkert előzetes bejelentés alapján látogatható. 

Kérjük, szíveskedjenek a tervezett látogatás időpontját, legalább az azt megelőző 2 munkanappal hamarabb Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a 62/525-090 telefonszámán jelezni.


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

 

  

Hírek
PoliceMail hírlevél - 2023
2023-10-27

Csongrád MRFK Bárka Bűnmegelőzési Projekt hírlevelei

Részletek
Házhoz menő zöld számos lomtalanítás
2023-09-14

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Részletek
Alföldvíz Zrt.
2023-08-08

Tájékoztató csatornarákötési kampányról

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. az üzemeltetési területén található felhasználók számára utólagos csatornarákötés átvételi kampányt indított.

 

Részletek
Tanévkezdési támogatás 2023.
2023-07-31

KEDVES SZÜLŐK!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 14/2023. (VII.11.) önkormányzati rendelete alapján a települési támogatás keretében tanévkezdési támogatást adhat azon családok részére, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét és a támogatás megállapításakor gyermeke

    a) óvodai nevelésben részesül,
    b) általános iskolás, illetve középiskolai tanulmányait nappali tagozaton végzi a 12. évfolyammal bezárólag.

 

Részletek
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2023-07-12

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható tájékoztatás (https://www.katasztrofavedelem.hu/50/tuzveszelyes-tevekenysegre-vonatkozo-szabalyok) szerint a szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály az, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

Részletek
Kéményseprésről tájékoztatás
2023-07-12

KÉMÉNYSEPRÉS

 A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI törvény 2018. január elsejétől megszüntette az egylakásos ingatlanok (családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos ingatlanok) kötelező kéményellenőrzését. Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az égéstermék-elvezetők általános tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről.

Részletek
Országos felhasználói elégedettségi felmérés
2023-07-12

Tisztelt Lakosság!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) az egyetemes szolgáltatói, valamint az elosztói engedélyesekkel együttműködve évről évre országos felhasználói elégedettségi felmérést készít.

Részletek
Hulladékudvar tájékoztató 2023. július 01-től
2023-06-22

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

2023. július 01. napjától hatályba lépő hulladékgyűjtő udvarok működési rendje 

Részletek
Sürgősségi fogorvosi ellátás
2023-05-30

  Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                     Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

Részletek
Központi Statisztikai Hivatal
2023-05-09

Agrárium 2023 - Gazdaságszerkezeti összeírás

Részletek
Kormányablak busz
2023-04-20

Kormányablak busz

2023. március hónaptól újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
Nevelőszülői toborzó
2022-09-12

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Részletek