Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. április 8. Dénes napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet
a kijárási korlátozásról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

 2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

 3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

 11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


 

 

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete értelmében

 KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE!

A korlátozás: 2020. március 28-tól 2020. április 11-ig érvényes

I N T É Z K E D É S E K:

 • Lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor (pl.: munkavégzés, az alapvető szükségletek ellátása, egészségügyi ellátás, élelmiszer vásárlás céljából lehet elhagyni).
 • Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, segítségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás.
 • Az élelmiszer boltok, patikák, piacok, drogériák látogathatók – a másik embertől 1,5 méteres távolságot tartva!
 • Vendéglátó üzletben tartózkodni tilos – az ott foglalkoztatottak kivételével. Kivételt képez még az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát vagy gyógyszertárat 9.00 és 12.00 óra közötti időben látogathatják.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában vagy gyógyszertárban 9.00 és 12.00 óra közötti időben kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Ezen korlátozás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Szabálysértést követ el, aki meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Egymás és közösségünk egészségének megóvása érdekében kérjük, hogy tartsuk be a fent leírtakat!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

  

 

KÖZLEMÉNY

1.

A Magyar Közlönyben 2020. március 14. napon megjelent 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet rendeltem el 2020. március 16. napjától a Kiszombori Karátson Emília Óvodában(6775 Kiszombor, József Attila u. 19.), valamint a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül működő bölcsődében(6775 Kiszombor, Kossuth u. 13.)

Arra az esetre, amennyiben a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2020. március 16. napjától kezdődően minden hétköznap 06.00-17.00 óra között ügyeletet tart, kiscsoportos felügyeletet biztosít azon szülők kéréséreakiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Arra az esetre, amennyiben a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül működő bölcsőde 2020. március 16. napjától kezdődően minden hétköznap 06.00-17.00 óra között ügyeletet tart, kiscsoportos felügyeletet biztosít azon szülők kéréséreakiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Az otthon maradó ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult, valamint szülői igény szerint az étkezési térítési díjat fizető óvodások részére a Kiszombori Karátson Emília Óvoda minden hétköznap 11.00-12.00 óra között biztosít lehetőséget az ebéd elvitelére.
Ételhordót (tárolódobozt) a konyha nem biztosít, arról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

Az otthon maradó ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult bölcsődések részére a bölcsöde minden hétköznap 11.00-12.00 óra között biztosít lehetőséget az ebéd elvitelére.
Ételhordót (tárolódobozt) a konyha nem biztosít, arról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

Az ingyenes közétkeztetésre jogosult, valamint szülői igény szerint az étkezési térítési díjat fizető általános iskolás tanulók részére minden hétköznap 11.15-13.00 óra között biztosított az ebéd elvitele a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola konyhájáról. 
Ételhordót (tárolódobozt) a konyha nem biztosít, arról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

2.

A koronavírus magyarországi terjedése miatt március 16. napjától elrendelemKiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül működő nappali ellátásszüneteltetését.

A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.

Tisztelettel kérem községünk minden polgárát, hogy kiemelt figyelmet fordítson a koronavírus-járványban legveszélyeztetettebb idős korosztályra, valamint a gyermekek otthoni felügyeletére. Amennyiben tehetik maradjanak otthon, ne hagyják el otthonaikat. Vigyázzanak egymásra! Vigyázzunk egymásra!

Kiszombor, 2020. március 24.

                                                                                                Szirbik Imre 
                                                                            Kiszombor nagyközség alpolgármestere

  

 

 

FELHÍVÁS

 

A veszélyhelyzet kihirdetése és annak további szigorító intézkedései kapcsán az alábbiakra hívom fel a Kiszomboron élők figyelmét.

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérem őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye.

 1. Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!
 2. Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!
 3. Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
 4. Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!
 5. Szellőztessenek gyakran!
 6. Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!
 7. Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!

Mindenkit kérek figyeljen idős szomszédaira és közelebbi, távolabbi hozzátartozóira is! Ha lehetőségünk van rá, segítsék a mindennapjaikat, érdeklődjenek, mivel tudnák megkönnyíteni az életvitelüket!

Azt kérem, hogy minden idős ember a saját érdekében minimalizálja a személyes találkozásokat.

Kérem, amennyiben a gyógyszerkiváltásban, valamint a legszükségesebb alapvető élelmiszerek megvásárlásában, halaszthatatlan ügyintézésben segítségre szorulnak jelezzék a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090 és 62/525-091), a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (62/297-074 és 20/228-00-46) vagy Kozma Anikó védőnő (70/292-34-20) felé munkaidőben telefonon, illetve a ph@kiszombor.hu email címen folyamatosan.

A gyógyszer és a megvásárolni kívánt élelmiszer ellenértékét kérjük szíveskedjenek készpénzben a bevásárlást végző munkatársunknak átadni.

Sajnos megjelentek a rendkívüli helyzettel visszaélő csalók is, főleg az idős embereket célpontként kezelve. Kérek mindenkit, hogy ne dőljenek be nekik!

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük:

Szirbik Imre
alpolgármester

  

Tájékoztatás a koronavírus járvány miatt elrendelt intézkedésekről

Tisztelt Állampolgárok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló -2020. március 17-én hatályba lépett- 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A Rendelet 1. § -a értelmében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól kivételt jelent a vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, továbbá megengedett a tartózkodás a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan.

A Rendelet 3-4. §-a alapján a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

A Rendelet 5. §-a szerint az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása

 1. a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
 2. b) a mozinak,
 3. c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
 4. ca) közgyűjteménynek,
 5. cb) közművelődési intézménynek,
 6. cc) közösségi színtérnek.

A fentiek értelmében az Ady Endre Művelődési Ház és Közművelődési Könyvtár látogatása tilos.

A Rendelet 6. §-a értelmében az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A Rendelet 7. §-a rendelkezik arról, hogy mindezek megsértése szabálysértés, mely esetén a Rendőrség által kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

   Szirbik Imre
alpolgármester

  

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
megváltozott ügyfélfogadási rendjéről

Tisztelt Állampolgárok!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy ügyeiket telefonon(62/525-090), vagy elektronikus (ph@kiszombor.hu) úton intézzék.

Kérjük, hogy személyes megjelenéssel történő ügyintézésre csak előzetes telefonos egyeztetést követően az alábbi időpontokban jelenjenek meg.

hétfő:    8-12 óráig
kedd:   13-17 óráig
péntek: 8-12 óráig

Tájékoztatom Önöket, hogy a legtöbb önkormányzati ügytípus online is intézhető, továbbá a kérelmek elektronikusan is benyújthatók. Javasoljuk a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető online lehetőségek igénybevételét. Az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés Ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással) továbbra is lehetséges (https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon) , továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/) használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Ha lehetőségük van a papíralapú kérelmük szkennelésére és azok e-mail-en történő beküldésére, akkor kérjük, hogy ezt a továbbítási módot válasszák.

Megértésüket, együttműködésüket előre is köszönjük!

Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

 

Hírek
GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024.
2020-04-08
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programja
Részletek
Intézményvezető álláspályázat
2020-04-08
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Részletek
Véradás
2020-04-07
Tisztelt Lakosság! A 2020. április 14-re meghirdetett véradás elmarad. Megértésüket köszönjük!
Részletek
Tűzgyújtási tilalom!
2020-04-07
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Részletek
2020. I. vegyszeres gyomírtás
2020-04-06
A MÁV Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság tájékoztatása
Részletek
Toborzó
2020-04-06
A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ (Szeged) felhívása
Részletek
Időközi polgármester választás
2020-04-02
Közlemény! Tájékoztatom Kiszombor Nagyközség választópolgárait, hogy a Kiszombor Nagyközség Helyi Választási Bizottsága által 2020. június 7. napjára kitűzött időközi polgármester választás a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény vonatkozó rendelkezések miatt elmarad. Tenczerné Bajusz Ilona Helyi Választási Iroda vezető
Részletek
Ügyfélfogadás
2020-03-23
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Részletek
Policemail hírlevél 2020.
2020-03-18
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója
Részletek