Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2024. július 15. Henrik, Roland napja
Házi segítségnyújtás

 

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás az egészségi állapotuk, életkoruk speciális élethelyzetük miatt önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt segítséget, az önálló életvitel fenntartásában, az igénylő személy saját otthonában. A gondozási - ápolási feladatokat, valamint a segítségnyújtást szakképzett gondozónők végzik.

A szolgáltatás iránti kérelmet, a szociális ellátást kérő személy saját maga, közeli hozzátartozója vagy törvényes képviselője nyújthatja be a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézményben.

 

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások:

I. Szociális segítés keretében:

       1. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

       2. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés

  3. Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

  4. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 II. Személyi gondozás keretében:

          1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

  2. Gondozási és ápolási feladatok körében:
 • mosdatás, fürdetés, öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban, decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Térítési díj:

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás. A térítési díjat, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Szoctv-ben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj, az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra.

A személyi térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme. A 1993. évi III. tv. 116.§ (3) alapján, házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezés is történik, a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30%-át.