Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2022. szeptember 27. Adalbert napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

 

 

 

 

 

  

 

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Ezért a Belügyminisztérium előzetes kutatást végez a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények felmérésében.

Kérjük, hogy az érintett háztartások a 2022. szeptember 28-ig jelezzék esetleges igényüket (név, lakcím, mennyiség mázsában kifejezve) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatánál a 62/525-090 telefonszámon, vagy a ph@kiszombor.hu e-mail címen, hogy az összesített helyi adatok (háztartások száma, igényelt mennyiség) alapján a döntéshozók elé a megfelelő javaslat kerülhessen.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ez csupán IGÉNYFELMÉRÉS, egyelőre nem tartozik hozzá tényleges természetbeni juttatás!

                                                                                   Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

  

Önkormányzati tájékoztató a KATA szabályok változásáról

 

Az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, az "új KATA" szabályai 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba. A választásról szóló nyilatkozatot legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A 2022. szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alapján az "új KATA" szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre.

        

A "régi KATA" - az "új KATA" törvény alapján - 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. Ezzel együtt - a törvény erejénél fogva - megszűnik a "régi KATA" adózókra vonatkozó speciális, egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítási módszer is. 

Az önkormányzati adóhatóság az adózási módot hivatalból lezárta, az időarányos adórész hivatalból törlésre került. Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.

              

Teendők, miután a NAV-nál a kisadózó a vállalkozók tételes adóját választotta, és helyi iparűzési adóban is a tételes adózást választaná:

A kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adót, ezért az adózónak nemcsak a NAV-hoz, de a székhelye és telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé is egy egyszeri bejelentést kell tennie. Az "új KATA" szerinti adózási mód helyi iparűzési adóban történő alkalmazásának bejelentésére jogvesztő határidő áll rendelkezésre, ami 2022. adóév vonatkozásában 2022. október 15. A továbbiakban az „új KATA”  adóalap-megállapítás választását a vállalkozó  a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, ha következő évtől az adó alapját nem fentiek szerint kívánja megállapítani.

 Az iparűzési bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be az adózó vagy meghatalmazottja által, a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül. Az ügyintézés bejelentkezést és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben az Ágazat: "ADÓÜGYEK" és ügytípus "ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK" között "BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" néven található űrlappal végezhető. 

Teendők, ha a kisadózó a vállalkozók tételes adóját nem választja a NAV-nál:

Azoknak az adózóknak, akik az "új KATA" feltételeinek nem tudnak megfelelni vagy nem kívánnak élni a lehetőséggel, 2022. évben nem keletkezik új bejelentési és bevallási kötelezettsége.  Ebben az esetben a 2023. május 31. napjáig benyújtandó 2022. adóévre vonatkozó 22HIPAK bevallásban szükséges elszámolni a 2022.09.01.-2022.12.31. közötti időszak iparűzési adóját. 

  

  

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kiszombori Híradó című újság legutolsó számában a Hulladékudvarra vonatkozó tájékoztatás a lakossági veszélyes hulladékok esetében a díjmentesen kiszállítható mennyiséget sajnálatos módon nem tartalmazza. 

Ezért felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a lakossági veszélyes hulladékokból a közszolgáltató tájékoztatása szerint díjmentesen maximum naponta 10 kg/háztartás, évente 50 kg/háztartás szállítható be a Hulladékudvarba.

A Hulladékudvarba kizárólag magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot.

Megértésüket köszönjük!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

   LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                                       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évi adóelőleg
csökkentésről és az 1 %-os adómérték alkalmazásáról

 

A jogosult KKV-k adóelőleg-csökkentési lehetősége és az 1 %-os adómérték alkalmazása:

A 2022. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 %, mivel a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 1,8 % (Htv. 51/M §)

A mikor-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Adóelőleg-csökkentés (felezés) lehetősége és feltételei:

Azoknak a vállalkozóknak, akik nem tettek nyilatkozatot 2021. évben, vagy a nyilatkozattétel óta új székhelyet, telephelyet létesítettek, (a 2022. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat (22NYHIPA) kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozott 2021. évben, és nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2022. február 25-i időpontig sem, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő  - előleg mérséklés hiányában – csak a 2022. évi HIPA bevallás benyújtását követően (2023. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

KATA adóalanyokra vonatkozó rendelkezések:

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára, akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a KATA adózás sajátosságaira figyelemmel nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget. Iparűzési adó vonatkozásában KATA adózás választására a KATA hatálya alá tartozás kezdőnapjától számított 45 napon belül, vagy adóév február 15. napjáig változásbejelentés nyomtatványon tett nyilatkozattal van lehetőség. A hipa vonatkozásában KATA adózás választására tett nyilatkozattételi határidők jogvesztők.

Ha a jogosult vállalkozó nem nyilatkozik, csökkenhet-e az adója és hogyan?

A nyilatkozat csak az 50 %-os adóelőleg-fizetésnek a feltétele, az 1 %-os adómérték alkalmazásának nem. Tehát a vállalkozó, ha nem tett sem 2021. évben 21NYHIPA nyilatkozatot, sem 2022. február 25-ig 22NYHIPA nyilatkozatot, a teljes összegű adóelőleget köteles megfizetni. Jogosult azonban a 2022. évben végződő adóévre az 1 %-os adómérték alkalmazására, melyet a 2023. május 31. napjáig benyújtandó 2022. évi HIPA bevallásában érvényesíthet.

Tudnivalók a 2021. évi HIPA bevallás kitöltéséhez:

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évről benyújtott bevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítését – kizárólag az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített ÁNYK program használatával, elektronikus úton teljesítheti.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (őstermelők jellemzően) továbbra is teljesítheti papír alapon bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

A 2021. adóévről szóló bevallásban a 2022. szeptember és a 2023. márciusi adóelőleget az eredeti szabályok alapján kell kiszámítani és bevallani, azok csökkentése a benyújtott nyilatkozatok alapján az önkormányzati adóhatóság által történik.

Tájékoztatás adóegyenleg lekérdezés lehetőségéről:

A gyorsabb és kényelmesebb elektronikus ügyintézés előmozdítása érdekében létrehozott E-Önkormányzat Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu) ügyfélkapun történő bejelentkezést követően bármikor elérhető helyi adóegyenlegük. Az oldalon megtalálható az Önkormányzat hatáskörébe tartozó összes adóügy nyomtatványa, melyeket on-line kitöltést követően elektronikus úton, ügyfélkapujukon keresztül küldhetnek meg Hivatalunknak. Az e-önkormányzat portál elérhető Kiszombor Nagyközség Önkormányzat honlapjáról (www.kiszombor.hu) is, a nyitólap jobb felső sarkában található piros „Elektronikus ügyintézés” menüre kattintva. Amennyiben az adóegyenleg lekérdezése közben a rendszer azonosítási hibát jelez, a személyes/azonosító adatok egyeztetése szükséges, amelynek érdekében a Kiszombori Polgármesteri Hivatal adóügyintézőjéhez fordulhatnak.

Az adóval kapcsolatos további információkért kérjük, keressék fel a www.kiszombor.hu oldal Polgármesteri Hivatal – Adóhírek menüpontját, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjét:

            Hétfő: 8-16 óráig

            Kedd: 8-17 óráig

            Szerda: 8-16 óráig

            Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

            Péntek: 8-12 óráig

 Telefonon: (62) 525-090/13 mellék

 Juhászné Batki Erika adóügyi ügyintéző 

Helyi iparűzési adó – határidők egyszerűen 2022

Január 15.

Az előző naptári évre vonatkozó HIPA adóbevallás benyújtása azoknak a KATA tételes adóalanyoknak, akik ebben az időszakban szüneteltették egyszer vagy többször a KATA tevékenységüket (adóköteles tevékenységüket nem!). A bevallás időszaka a teljes naptári év (01.01.-12.31), viszont az adóalapot időarányosan kell megadni a szüneteltetésen kívüli napoknak megfelelően.

Február 15.

Azoknak a KATA adóalanyoknak van lehetősége bejelentkezni az önkormányzatnál KATA tételes adózás alá, akik korábban elmulasztották ezt megtenni, vagy ebben az évben ezt az adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében.

Február 25.

Nyilatkozat beküldése a NAV-hoz azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik igénybe szeretnék venni az adóelőleg felezést.

Március 15.

Első adóelőlegrészlet fizetésihatárideje.

Május 31.

Helyi iparűzési adóbevallás beküldési határideje.

Szeptember 15.

Második adóelőlegrészlet fizetésihatárideje.

Egyéb határidők:

Az adóköteles tevékenység szüneteltetése kezdő napjától számítva 30 napon belül záróbevallást kell beküldenie az adózónak (KATA alanyoknak is!).

A KATA adóalanyok, amennyiben a KATA-tételes adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében, úgy KATA alannyá válás kezdőnapjától, vagy a székhely, telephely létesítésétől számított 45 nap áll rendelkezésükre, hogy ezt megtegyék – Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy lehetősége van a következő év elején 01.01-től bejelentkezni, melynek határideje február 15.

Azok a KATA adóalanyok, akik az önkormányzatnál a tételes adózási formára vannak bejelentkezve és szüneteltetik adóköteles tevékenységüket, a szüneteltetés végén vissza kell jelentkezniük Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével -, amennyiben továbbra is a KATA tételes adót kívánják fizetni. A visszajelentkezésre is 45 nap áll rendelkezésre a szüneteltetés végétől számítva. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy a következő évtől tud újra visszajelentkezni, február 15-éig van rá lehetősége.

Juhászné Batki Erika adóügyi ügyintéző 

 

Hírek
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2022. október
2022-09-21

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területére
2022. október 1. napjától kezdődően 2022. október 21. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Részletek
Nevelőszülői toborzó
2022-09-12

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Részletek
Gázszolgáltatási szünet 2022.09.15.
2022-08-22

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. 

2022. 09.15-én 09:00 - 2022.09.15-én 17:00 közötti időszakban 

Kiszombor

településen minden gázmérővel rendelkező felhasználót érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító gázvezeték rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
A földgázelosztó hálózatban, műszaki-biztonsági szempontból szükséges minimális gáznyomást biztosítunk.
Tisztelettel kérjük az érintett felhasználókat, hogy a veszélyhezet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fentiekben jelzett időszakban a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Részletek
Határvadász toborzás
2022-07-21

Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségen is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek és a jelentkezőknek.

Részletek
Közművelődési kerekasztal
2022-07-15

Közművelődési Kerekasztal

Részletek
Óvodapedagógus álláshely
2022-07-01

Kiszombori Karátson Emília Óvoda

Részletek
Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) tájékoztató
2022-06-27

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetőjének tájékoztatója.

Részletek
Ingyenes energetikai tanácsadás
2022-04-20

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.
Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Jelentkezni a https://www.mmk.hu/tanacsadas/?page_id=202 címen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Továbbá honlapunkon bővebb információ is található az alábbi linken: https://www.mmk.hu/tanacsadas/.

Részletek
Kormányablak busz
2022-04-20

Kormányablak busz

2022. május hónaptól újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
2022. I. vegyszeres gyomirtás
2022-04-08

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel és külterületét is érinti.

Részletek
Makó Kártya
2022-04-07

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.) MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott 185/2021. (VI. 29.) KNÖT határozatával.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényelhetnek.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is részesülhessenek a Kártya által biztosított kedvezményekben.

Részletek
Babakötvény
2022-03-11

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel​)

Részletek