Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2022. május 29. Magdolna napja
Üdvözöljük Kiszombor nagyközség honlapján

INGYENES LED – CSERE program

 A CYEB Energiakereskedő Kft Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának közreműködésével ingyenes lakossági LED-csere programot biztosít a helyi lakosoknak!

 A CYEB Kft. ingyen biztosít LED-es izzókat annak a személynek, aki a régi, otthoni energiapazarló izzóit le szeretné cserélni takarékos, LED-es fényforrásokra.

 Egy átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található, mely a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti.

 A LED fényforrások előnye

  • használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában,
  • 10 éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint az, aki hagyományos izzóval világít,
  • mérséklődik a CO2 kibocsátás, csökkentve ezzel a környezet terhelését.

 A csatlakozás feltétele

Regisztrálni kell a https://app.ledcsere.hu/registration weboldalon, 2022. május 24-től 2022. június 15-ig, ahol a felhasználóbarát felületnek köszönhetően néhány perc alatt megtörténhet a szükséges adatok rögzítése.

 Szükséges adatok: jelenlegi izzók száma helységenként, teljesítmény, típus (E27/E14)

 Feltöltendő dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, utolsó havi villanyszámla

 Kérjük, hogy a regisztráció során, a LED-izzók átvételének helyszínéül kizárólag a Kiszombori Polgármesteri Hivatalt jelöljék meg!

 A regisztrációt követően a megadott email címre megérkezik a szerződés, egy nyilatkozat mely szükséges a LED-izzók átvételéhez

 Új izzók átvételének helyszíne és időpontja az email értesítést követően: Kiszombori Polgármesteri Hivatal 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. udvar

 Hétfő: 8.00 - 15.00 óra

Kedd: 8.00 – 18.00 óra

Szerda: 8.00 – 15.00 óra

Péntek 8.00 – 11.00 óra

 Az esetleges regisztrációval kapcsolatos problémák esetén segítséget lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban Kerekes Mónikánál.

                               Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

  Agrárkamarai választás 

Annak érdekében, hogy a kamarai tagok minél könnyebben élhessenek szavazati jogukkal a 2022. május 20-án esedékes agrárkamarai választásokon, az 5 évvel ezelőtti 248-ról közel másfélszeresésre, 361-re növeli a szavazási központok számát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A választási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok a NAK portálján tájékozódhatnak, illetve rövidesen postai úton választási értesítőt is kapnak. A tagoknak lehetőségük van arra, hogy a számukra – a lakóhelyük vagy telephelyük alapján – kijelölt szavazóközpontot az adott megyén belül módosítsák, és egy másik szavazóhelyen voksoljanak.

A legutóbbi, 2017. évi agrárkamarai választások alkalmával a kamarai tagok országszerte 248 szavazási központban adhatták le voksukat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) célja, hogy tagjai közül minél többen éljenek szavazati jogukkal, ezért az 5 évvel ezelőttihez képest közel másfélszer annyi, 361 helyszínen szavazhatnak a választásra jogosult kamarai tagok a 2022. május 20-ára kitűzött agrárkamarai választásokon. A szavazáson a NAK pártoló és tiszteletbeli tagjain kívül valamennyi kamarai tag voksolhat az Országos Kamarai Választási Bizottság által nyilvántartásba vett megyei küldöttjelölti listákra, így a jogosultak száma mintegy 400 ezerre tehető.

A NAK minden választásra jogosult tag számára kijelölte a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi szavazóközpontot. A választási jogosultságról, illetve a szavazás helyéről a tagok a Kamara portálján (https://www.nak.hu/valasztas-2022) tájékozódhatnak, illetve rövidesen postai úton választási értesítőt is kapnak.

A kamarai tagoknak lehetőségük van arra, hogy ugyanazon megyén belül, de más szavazókörben adhassák le szavazatukat. Az átjelentkezést kérvényezhetik elektronikusan (https://www.nak.hu/valasztas-2022/valasztas-2022-urlap), illetve postai úton, az ehhez szükséges formanyomtatványt kitöltve, amely megtalálható a NAK portálján (természetes személyek részérenem természetes személyek részére), vagy kérhető bármelyik falugazdász irodában. A kitöltött formanyomtatványt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postacímére (1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre kell az érintetteknek eljuttatniuk. A kérelemnek legkésőbb 2022. május 11-én éjfélig kell beérkeznie a Kamarához.

Az agrárkamarai választásokkal kapcsolatos bővebb információk a NAK portálján érhetők el: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022

 

 

 

  

  

 LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.

                                                                       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évi adóelőleg
csökkentésről és az 1 %-os adómérték alkalmazásáról

 

A jogosult KKV-k adóelőleg-csökkentési lehetősége és az 1 %-os adómérték alkalmazása:

A 2022. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 %, mivel a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 1,8 % (Htv. 51/M §)

A mikor-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Adóelőleg-csökkentés (felezés) lehetősége és feltételei:

Azoknak a vállalkozóknak, akik nem tettek nyilatkozatot 2021. évben, vagy a nyilatkozattétel óta új székhelyet, telephelyet létesítettek, (a 2022. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat (22NYHIPA) kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozott 2021. évben, és nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2022. február 25-i időpontig sem, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő  - előleg mérséklés hiányában – csak a 2022. évi HIPA bevallás benyújtását követően (2023. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

KATA adóalanyokra vonatkozó rendelkezések:

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára, akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a KATA adózás sajátosságaira figyelemmel nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget. Iparűzési adó vonatkozásában KATA adózás választására a KATA hatálya alá tartozás kezdőnapjától számított 45 napon belül, vagy adóév február 15. napjáig változásbejelentés nyomtatványon tett nyilatkozattal van lehetőség. A hipa vonatkozásában KATA adózás választására tett nyilatkozattételi határidők jogvesztők.

Ha a jogosult vállalkozó nem nyilatkozik, csökkenhet-e az adója és hogyan?

A nyilatkozat csak az 50 %-os adóelőleg-fizetésnek a feltétele, az 1 %-os adómérték alkalmazásának nem. Tehát a vállalkozó, ha nem tett sem 2021. évben 21NYHIPA nyilatkozatot, sem 2022. február 25-ig 22NYHIPA nyilatkozatot, a teljes összegű adóelőleget köteles megfizetni. Jogosult azonban a 2022. évben végződő adóévre az 1 %-os adómérték alkalmazására, melyet a 2023. május 31. napjáig benyújtandó 2022. évi HIPA bevallásában érvényesíthet.

Tudnivalók a 2021. évi HIPA bevallás kitöltéséhez:

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évről benyújtott bevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítését – kizárólag az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített ÁNYK program használatával, elektronikus úton teljesítheti.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (őstermelők jellemzően) továbbra is teljesítheti papír alapon bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

A 2021. adóévről szóló bevallásban a 2022. szeptember és a 2023. márciusi adóelőleget az eredeti szabályok alapján kell kiszámítani és bevallani, azok csökkentése a benyújtott nyilatkozatok alapján az önkormányzati adóhatóság által történik.

Tájékoztatás adóegyenleg lekérdezés lehetőségéről:

A gyorsabb és kényelmesebb elektronikus ügyintézés előmozdítása érdekében létrehozott E-Önkormányzat Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu) ügyfélkapun történő bejelentkezést követően bármikor elérhető helyi adóegyenlegük. Az oldalon megtalálható az Önkormányzat hatáskörébe tartozó összes adóügy nyomtatványa, melyeket on-line kitöltést követően elektronikus úton, ügyfélkapujukon keresztül küldhetnek meg Hivatalunknak. Az e-önkormányzat portál elérhető Kiszombor Nagyközség Önkormányzat honlapjáról (www.kiszombor.hu) is, a nyitólap jobb felső sarkában található piros „Elektronikus ügyintézés” menüre kattintva. Amennyiben az adóegyenleg lekérdezése közben a rendszer azonosítási hibát jelez, a személyes/azonosító adatok egyeztetése szükséges, amelynek érdekében a Kiszombori Polgármesteri Hivatal adóügyintézőjéhez fordulhatnak.

Az adóval kapcsolatos további információkért kérjük, keressék fel a www.kiszombor.hu oldal Polgármesteri Hivatal – Adóhírek menüpontját, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjét:

            Hétfő: 8-16 óráig

            Kedd: 8-17 óráig

            Szerda: 8-16 óráig

            Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

            Péntek: 8-12 óráig

 Telefonon: (62) 525-090/13 mellék

 Juhászné Batki Erika adóügyi ügyintéző 

Helyi iparűzési adó – határidők egyszerűen 2022

Január 15.

Az előző naptári évre vonatkozó HIPA adóbevallás benyújtása azoknak a KATA tételes adóalanyoknak, akik ebben az időszakban szüneteltették egyszer vagy többször a KATA tevékenységüket (adóköteles tevékenységüket nem!). A bevallás időszaka a teljes naptári év (01.01.-12.31), viszont az adóalapot időarányosan kell megadni a szüneteltetésen kívüli napoknak megfelelően.

Február 15.

Azoknak a KATA adóalanyoknak van lehetősége bejelentkezni az önkormányzatnál KATA tételes adózás alá, akik korábban elmulasztották ezt megtenni, vagy ebben az évben ezt az adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében.

Február 25.

Nyilatkozat beküldése a NAV-hoz azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik igénybe szeretnék venni az adóelőleg felezést.

Március 15.

Első adóelőlegrészlet fizetésihatárideje.

Május 31.

Helyi iparűzési adóbevallás beküldési határideje.

Szeptember 15.

Második adóelőlegrészlet fizetésihatárideje.

Egyéb határidők:

Az adóköteles tevékenység szüneteltetése kezdő napjától számítva 30 napon belül záróbevallást kell beküldenie az adózónak (KATA alanyoknak is!).

A KATA adóalanyok, amennyiben a KATA-tételes adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében, úgy KATA alannyá válás kezdőnapjától, vagy a székhely, telephely létesítésétől számított 45 nap áll rendelkezésükre, hogy ezt megtegyék – Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy lehetősége van a következő év elején 01.01-től bejelentkezni, melynek határideje február 15.

Azok a KATA adóalanyok, akik az önkormányzatnál a tételes adózási formára vannak bejelentkezve és szüneteltetik adóköteles tevékenységüket, a szüneteltetés végén vissza kell jelentkezniük Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével -, amennyiben továbbra is a KATA tételes adót kívánják fizetni. A visszajelentkezésre is 45 nap áll rendelkezésre a szüneteltetés végétől számítva. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy a következő évtől tud újra visszajelentkezni, február 15-éig van rá lehetősége.

Juhászné Batki Erika adóügyi ügyintéző 

 

Hírek
Ingyenes energetikai tanácsadás
2022-04-20

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.
Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Jelentkezni a https://www.mmk.hu/tanacsadas/?page_id=202 címen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Továbbá honlapunkon bővebb információ is található az alábbi linken: https://www.mmk.hu/tanacsadas/.

Részletek
Kormányablak busz
2022-04-20

Kormányablak busz

2022. május hónaptól újra indul a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz). A kormányablak busz Kiszomboron

minden hónap második hétfőjén 9:00 és 12:00 óra között a

kiszombori orvosi rendelő melletti parkolóban (Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatt) várja ügyfeleit, ahol a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további ügyek is elintézhetőek lesznek helyben.

Részletek
2022. I. vegyszeres gyomirtás
2022-04-08

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Kiszombor bel és külterületét is érinti.

Részletek
Makó Kártya
2022-04-07

Tisztelt Kiszombori Lakosok!

Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.) MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott 185/2021. (VI. 29.) KNÖT határozatával.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényelhetnek.

A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is részesülhessenek a Kártya által biztosított kedvezményekben.

Részletek
Babakötvény
2022-03-11

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel​)

Részletek
MobilGazda
2022-02-02

Tisztelt Ügyfelünk!

 Örömmel tájékoztatjuk, hogy elindult a Magyar Államkincstár MobilGazda Facebook oldala az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmező ügyfelek és képviselőik számára. Célunk, hogy a MobilGazda Facebook oldal követőinek naprakész információkat szolgáltassunk a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban.

 Az oldalon megtalálhatók a mobilGAZDA alkalmazást érintő hírek, bemutatók, felhasználást segítő videók; a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat érintő hírek és közlemények, fontosabb határidők, az ügymenettel kapcsolatos információk, a támogatási intézkedések ismertetői, gyakori kérdésekkel kapcsolatos bejegyzések, álláshirdetések.

 A Kincstár részéről őszintén reméljük, hogy a tájékoztatásban segítő Facebook oldal széles körben elterjed az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmező gazdálkodók és képviselőik körében.

 Kövesse Ön is a MobilGazda Facebook oldalt!

 MobilGazda Facebook oldal:

https://www.facebook.com/mobilgazda

 További sikeres gazdálkodást kívánunk.

                                                            Tisztelettel: 


                                                                              Magyar Államkincstár

 

Részletek
AGRÁRMINISZTÉRIUM
2021-12-17

Tájékoztatás a madárinfluenza elleni védekezésről

Részletek
PoliceMail hírlevél 2021
2021-09-27

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitánység Bűnügyi Igazatóság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatói

Részletek
Magyar Honvédség
2021-07-29

Tájékoztatás speciális önkéntes tartalékos szolgálatról

Részletek
Rendőrségi toborzás
2021-05-12

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Részletek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére
2021-05-03

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása roma származású középiskolási diákok részére

Részletek
Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
2021-04-07

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Részletek