Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2023. február 2. Aida, Karolina napja
Hírek
Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
2022-11-10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022. (VI. 28..) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti

a tulajdonát képező 3210 hrsz-ú, kivett, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):
443.000, - Ft,
azaz négyszáznegyvenháromezer forint,

melyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j. pontja alapján).

Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.

I. Adatok:

1. Az ingatlan a település ÉNy-i részén fekszik, a falu szélén, a 43-as főút mellett, az un. „Kilencház” rész részeként, lakóházas, zártkertes, szántós, telephelyes részen, a központtól, úton, kb. 1.800-1.900 m távolságban, önálló ingatlanként.

2. A tulajdoni lap alapján
Fekvése: Kiszombor belterület
Helyrajzi szám: 3210
Terület: 1343 m2
Tulajdonviszonyok: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
1/1 - ed tulajdoni hányad
Jogcím: 1990. évi LXV. tv. 107.§
Jogállás: tulajdonos

II. Az ingatlan megtekinthető: munkanapokon előzetes egyeztetés alapján

III. A pályázat tárgya: az I. pontban rögzített ingatlan értékesítése.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a meghatározott pályázati alapár összegével, vagy e feletti összeg megajánlásával pályázhat.

A nyilvános pályáztatást követően a Vagyonrendelet előírása alapján történik a legjobb ajánlattevő kiválasztása.

IV. Az elbírálás szempontja:

Az elbírálás szempontjainál elsődleges szerepet a vételi ajánlat összege kapja, a magasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó ajánlata lesz a nyertes.

V. Pályázati ajánlat:

Pályázó a pályázati ajánlatát legkésőbb 2022. november 16. 14.00 óráig köteles benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalához (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). A postai úton feladott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük.

Pályázni a jelen felhívás 1. mellékletét képező „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet, melyet zárt borítékba kell helyezni és jeligeként ráírni: „Kiszombor, 3210 hrsz-ú ingatlan”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét)
 2. A pályázati feltételek elfogadásáról szóló
 3. A pályázó árajánlatát (pályázó által kínált legmagasabb ár).
 4. Átlátható szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát
 5. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről (2. melléklet).
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Átlátható szervezet esetén eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről.

A pályázati eljárás akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább egy ajánlattevő benyújtotta a pályázati kiírásban szereplő módon és határidőben ajánlatát.

- Amennyiben fenti időpontig legalább egy pályázat beérkezik, fenti időpontban az ajánlatok a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek. A bontásnál az ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.

A pályázót az ajánlati kötöttség a pályázati eredmény kihirdetéséig köti.

A pályázati tárgyalást megelőzően a pályáztató megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra hívhatja fel. A pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását vonják maguk után.

A pályáztató jogosult a pályázatból kizárni azt a pályázót, aki a tárgyaláson nem jelent meg személyesen, vagy meghatalmazott útján sem képviseltette magát. A kizárás jogkövetkezménye a IV. pontban rögzített pályázati biztosíték elvesztése.

A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba vagy közokiratba kell foglalni.

VI. Pályázati tárgyalás helye és ideje:

Időpontja: 2022. november 29. 09:00 óra.
Helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14.§-ban foglaltakra tekintettel a polgármester megvizsgálja az ajánlatokat és a legelőnyösebb ajánlatot tevő javára dönt.

Eredményhirdetésre a pályázati tárgyaláson kerül sor, amelyre a pályázók meghívást kapnak.

VII. Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 8 napon belül az Önkormányzattal adásvételi szerződést köt. A nyilvános pályázaton kialakult vételár megfizetése az adásvételi szerződésben vállalt határidővel történik. Az adásvétellel, valamint a tulajdonjog változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást.

VIII. Egyéb információk:

 1. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 1. Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
 1. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
 1. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 1. A pályázati kiírás Kiszombor Nagyközség hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.kiszombor.hu), Kiszombor Nagyközség hivatalos Facebook oldalán, valamint a Délmagyarország c. napilapban kerül meghirdetésre.

Kiszombor, 2022. november 2.

Szirbik Imre
polgármester

Vissza