Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2019. május 19. Ivó napja
Kerékpárút fejlesztésKerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósításaNapelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhezCsatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások KiszomboronEnergetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása KiszomboronA foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosításaA Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakításaKiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése KiszomboronBelvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése KiszomboronMűfüves pálya megépítése Kiszomboron

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A gyermekjóléti szolgálatok létrejöttének célja, hogy megelőzze, enyhítse, és lehetőleg akadályozza meg az egyének, családok, nélkülözését és szenvedését. Fő elemként a segítő és támogató funkció jelölhető meg.

A törvény céljában megfogalmazottak figyelembe vételével a gyermekjóléti szolgáltatás az egész gyermek populációra kiterjed elsődleges prevenciós tevékenységével, ezen belül kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetettség nagyobb kockázatával rendelkező gyermekcsoportokra, azaz a hátrányos helyzetű gyermekekre (másodlagos prevenció), és végül korrigálja azokat a családi mechanizmusokat, amelyek veszélyeztetik, vagy ellehetetlenítik a gyermek családban történő nevelkedését.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgálat:


•    tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, az igénybe vehető ellátásokról, és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez;
•     figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek, családok szociális helyzetét;
•    szabadidős programokat szervez;
•    közreműködik hivatalos ügyek intézésében.
•    ruhaadományokat gyűjt és oszt a rászoruló egyének és családok számára
•    tájékoztatást nyújt pénzbeli, természetbeni (családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális) ellátásokról, és szociális szolgáltatásokról, valamint a hozzájutás módjáról.
•    családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
•    szociális, életvezetési, mentálhigiénés, tanácsadást nyújt
•    ingyenes pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadásokat szervez

A szolgálat feladatai a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
•    fogadja a segítséget kérő gyermekeket, illetve szülőket;
•    szükség esetén szervezési és gondozási tevékenységet végez, segítve ezzel a gyermekek családba történő nevelkedését;
•    észlelő-és jelzőrendszert működtet (fogadja a lakosság, ill. az intézmények jelzéseit a gyermekek veszélyeztetettsége esetén);
•    segíti a nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, az ügyészségek, rendőrség, bíróság, az önkormányzati szervek, egyházak, és más társadalmi szervezetek gyermekvédelmi munkáját.

A szolgálat feladatai a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
•    feltárja a veszélyeztetettséget, előidéző okokat, megoldási javaslatokat készít;
•    tanácsadást szervez;
•   családgondozást végez a gyermek problémáinak rendezéséhez, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása érdekében;
•    közvetít konfliktusok megoldásában (válás esetén, családtagok, család és intézmények közötti konfliktus esetén stb.);
•    szükség esetén hatósági beavatkozásokat kezdeményez
•    segíti a családot-amennyiben lehetséges- a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében.

A szolgálat igénybevétele önkéntes.