Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2020. november 28. Stefánia napja
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A gyermekjóléti szolgálatok létrejöttének célja, hogy megelőzze, enyhítse, és lehetőleg akadályozza meg az egyének, családok, nélkülözését és szenvedését. Fő elemként a segítő és támogató funkció jelölhető meg.

A törvény céljában megfogalmazottak figyelembe vételével a gyermekjóléti szolgáltatás az egész gyermek populációra kiterjed elsődleges prevenciós tevékenységével, ezen belül kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetettség nagyobb kockázatával rendelkező gyermekcsoportokra, azaz a hátrányos helyzetű gyermekekre (másodlagos prevenció), és végül korrigálja azokat a családi mechanizmusokat, amelyek veszélyeztetik, vagy ellehetetlenítik a gyermek családban történő nevelkedését.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgálat:


•    tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, az igénybe vehető ellátásokról, és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez;
•     figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek, családok szociális helyzetét;
•    szabadidős programokat szervez;
•    közreműködik hivatalos ügyek intézésében.
•    ruhaadományokat gyűjt és oszt a rászoruló egyének és családok számára
•    tájékoztatást nyújt pénzbeli, természetbeni (családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális) ellátásokról, és szociális szolgáltatásokról, valamint a hozzájutás módjáról.
•    családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
•    szociális, életvezetési, mentálhigiénés, tanácsadást nyújt
•    ingyenes pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadásokat szervez

A szolgálat feladatai a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
•    fogadja a segítséget kérő gyermekeket, illetve szülőket;
•    szükség esetén szervezési és gondozási tevékenységet végez, segítve ezzel a gyermekek családba történő nevelkedését;
•    észlelő-és jelzőrendszert működtet (fogadja a lakosság, ill. az intézmények jelzéseit a gyermekek veszélyeztetettsége esetén);
•    segíti a nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, az ügyészségek, rendőrség, bíróság, az önkormányzati szervek, egyházak, és más társadalmi szervezetek gyermekvédelmi munkáját.

A szolgálat feladatai a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
•    feltárja a veszélyeztetettséget, előidéző okokat, megoldási javaslatokat készít;
•    tanácsadást szervez;
•   családgondozást végez a gyermek problémáinak rendezéséhez, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása érdekében;
•    közvetít konfliktusok megoldásában (válás esetén, családtagok, család és intézmények közötti konfliktus esetén stb.);
•    szükség esetén hatósági beavatkozásokat kezdeményez
•    segíti a családot-amennyiben lehetséges- a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében.

A szolgálat igénybevétele önkéntes.