Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2021. július 29. Márta, Flóra napja
Hírek
Pályázati felhívás a Kiszombor, Szántó K. u. 11. szám alatti ingatlan értékesítésére
2021-06-30

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2021. (VI. 29.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képező 1603 hrsz-ú, 1174 m2 alapterületű, belterületi, beépítetlen ingatlant, mely természetben a 6775 Kiszombor, Szántó K. u. 11. szám alatt található meg.

Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára):
900.000, - Ft + 27 % Áfa,
azaz Kilencszázezer forint + 27 % Áfa.
A vételárat az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés k. pontja alapján ÁFA-fizetési kötelezettség terheli.

Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.

I.Adatok:

 1. Az ingatlan a település K-i részén helyezkedik el, a központhoz közel, attól kb. 300-400 m távolságra található, amelynek jó a megközelíthetősége. A megközelítési útvonalon az úttestek szilárd útburkolatúak. Parkolás az ingatlan előtt, az út mentén és az ingatlan területén is megoldható. Az utcában víz, gáz, elektromos energia kiépítve.

 

 1. A tulajdoni lap alapján
  Fekvése: Kiszombor belterület
  Helyrajzi szám: 1603
  Terület: 1174 m2
  Tulajdonviszonyok: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
  (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
  1/1 - ed tulajdoni hányad
  Jogcím: 1990. évi LXV. tv. 107.§
  Jogállás: tulajdonos

  II.Az ingatlan megtekinthető: munkanapokon előzetes egyeztetés alapján

 

         III. A pályázat tárgya: az I. pontban rögzített ingatlan értékesítése.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a meghatározott pályázati alapár összegével, vagy e feletti összeg megajánlásával pályázhat.

A nyilvános pályáztatást követően a Vagyonrendelet előírása alapján történik a legjobb ajánlattevő kiválasztása.

IV.Az elbírálás szempontja:

Az elbírálás szempontjainál elsődleges szerepet a vételi ajánlat összege kapja, a magasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó ajánlata lesz a nyertes.

Elbírálásnál előnyt jelent:

- átlátható szervezet esetén, ha vállalja, hogy székhelyét Kiszomborra teszi át,

- természetes személy esetén azon fiatal házaspár, gyermeket nevelő család, illetve gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, amennyiben vállalja, hogy a megvásárolt ingatlanon lakóházat épít és ott bejelentett lakóhelyet létesít.

V.Pályázati ajánlat:

Pályázó a pályázati ajánlatát legkésőbb 2021. július 15. napján 12.00 óráig köteles benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalához (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). A postai úton feladott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük.

Pályázni a jelen felhívás 1. mellékletét képező „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet, melyet zárt borítékba kell helyezni és jeligeként ráírni: „Kiszombor, 1603 hrsz-ú ingatlan”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét)
 2. A pályázati feltételek elfogadásáról szóló
 3. A pályázó árajánlatát (pályázó által kínált legmagasabb ár).
 4. Átlátható szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát
 5. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről (2. melléklet).
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Átlátható szervezet esetén eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről.
 8. Az ingatlan hasznosításának célját.

A pályázati eljárás akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább egy ajánlattevő benyújtotta a pályázati kiírásban szereplő módon és határidőben ajánlatát.

- Amennyiben fenti időpontig legalább egy pályázat beérkezik, fenti időpontban az ajánlatok a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek. A bontásnál az ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.

A pályázót az ajánlati kötöttség a pályázati eredmény kihirdetéséig köti.

A pályázati tárgyalást megelőzően a pályáztató megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra hívhatja fel. A pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását vonják maguk után.

A pályáztató jogosult a pályázatból kizárni azt a pályázót, aki a tárgyaláson nem jelent meg személyesen, vagy meghatalmazott útján sem képviseltette magát.

A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba vagy közokiratba kell foglalni.

VI.Pályázati tárgyalás helye és ideje:

Időpontja: 2021. július 20. 10:00 óra (Képviselő-testületi ülés).

Helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

Eredményhirdetésre a Képviselő-testületi ülésen kerül sor, amelyre a pályázók meghívást kapnak.

VII. Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 8 napon belül az Önkormányzattal adásvételi szerződést köt. A nyilvános pályázaton kialakult vételár megfizetése az adásvételi szerződésben vállalt határidővel történik. Az adásvétellel, valamint a tulajdonjog változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást.

VIII. Egyéb információk:

 1. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 1. Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
 1. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
 1. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan tulajdonjogát a vevő az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 1 éven belül nem idegenítheti el.
 1. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 1. A pályázati kiírás Kiszombor Nagyközség hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.kiszombor.hu), Kiszombor Nagyközség hivatalos Facebook oldalán, valamint a Délmagyarország c. napilapban kerül meghirdetésre.

Kiszombor, 2021. június 29.

Szirbik Imre

polgármester

 

Vissza