Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Hírek, információk a nagyközség életéről

kiszombor
Ékszer a Maros mentén!
2018. május 20. Bernát, Felícia napja
Kerékpárút fejlesztés

Napelemes fejlesztések megvalósítása

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Energetikai beruházások Kiszomboron

A foglalkoztatottság és életminőség javítása Kiszomboron A Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Kiszombori termelői piac kialakítása

Belvíz és helyi vízkár csökkentése Kiszomboron Műfüves pálya megépítése Kiszomboron

Hírek
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017.
2017-03-31
A Kiszomboron működő civil szervezetek 2017. évi támogatása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK
2017. évi TÁMOGATÁSÁRA

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket (alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében végzett tevékenységükhöz.

I. A Pályázaton való indulás feltétele
• települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit,
• legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen bejegyezték),
• a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.

II. A Pályázat keretében nem támogathatók:
1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, illetve azon civil szervezetek, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolják
4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják
5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület
6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van
7. a nem átlátható szervezetek

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet határozza meg.

IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

Az adatlap letölthető innen.

V. A pályázat kötelező mellékletei:
o a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
o a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások)
o beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
o rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet előző évben megvalósult költségvetésének ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása
o a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időponttól – nem régebbi egyszerű másolata
o nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján
o hatályos alapító okirat, illetve alapszabály
o 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn
o átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2017. május 8-án 15.00 óráig megérkezzen.

VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének időpontja
 A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület támogató döntését követő támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül történik.
 A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden egyes civil szervezettel külön szerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 15. nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2018. április 30.
 A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi 2017. május 11-én. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
 A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság véleményének ismeretében, 2017. május 30-ai rendes ülésén.

Letölthető állományok
Vissza